Työt

Olemme toteutettaneet lukuisia projekteja julkiselle ja kolmannelle sektorille. Olemme fasilitoineet kehittämisprosesseja ja ollut kumppani kunnille ja muille julkisille organisaatioille, yhdistyksille, yrittäjille sekä yhdistys- ja yrittäjäverkostoille muutostilanteissa.

Olemme auttaneet asiakkaitamme käynnistämään sidosryhmävuoropuhelun ja vahvistamaan vuorovaikutusta sekä tukeneet osallistavassa strategiatyössä ja kumppanuuksien rakentamisessa.

Osallistava työskentelymme perustuu tasaveroiseen ja rakentavaan vuoropuheluun sekä toimintaan, jossa oppiminen ja kehittäminen tapahtuu tietoa ja ymmärrystä yhdessä rakentaen – oli kyseessä valmennus tai fasilitoitu kehittämisprosessi.

Tutustu viimeaikaisiin töihimme lisää.

peräpohjolan Leader

Strategiatyön viimeistelyvaiheen yhteiskehittämisen fasilitointi

Kevään 2022 aikana fasilitoimme etätoteutuksena yhteiskehittämistuokioita ja fokusryhmähaastatteluja osana Peräpohjolan Leader ry:n paikallisen kehittämisstrategian viimeistelyä. Leade-ryhmä laati strategiaa Euroopan unionin maaseuturahaston ohjelmakaudelle 2023–2027.

Peräpohjolan Leader ry on Simon, Tervolan, Keminmaan, Kemin, Rovaniemen ja Ranuan alueella toimiva maaseudun kehittämisyhdistys. Leaderin kantavana ajatuksena on paikallisen asiantuntemuksen ja osaamisen hyödyntäminen alueen kehittämistyössä.

Strategian viimeistelyvaiheen fasilitoinnissa keskityimme dialogiseen yhteiskehittämiseen ja siihen, että käytetyillä menetelmillä pystyttiin takaamaan aito kehittämiskokemus strategiatyöhön osallistuville sekä laajentaa näkemyksiä ja syventää ymmärrystä Peräpohjolan Leader ry:n nykytilasta ja tulevaisuudesta.

Tasaveroiseen ja rakentavaan vuoropuheluun perustuva työskentely mahdollisti tulevaisuuden tekemisen painottaen jo strategian valmistelussa sitä mitä tulevaisuudessa tavoitellaan. Strategian viimeistelyvaihe oli Leader-verkoston dynaamisuuden vahvistamista käytännössä.

www.perapohjola.fi

Rovaniemen kylien kehittämissäätiö

Inspiraatiota ja yhteistyötä kyliin osallistava strategiaprosessi

Fasilitoimme kevään 2022 aikana Rovaniemen kylien kehittämissäätiön, yhteistyössä Rovaniemen kaupungin alueelliset palvelut, osallistavan strategiaprosessin ensimmäiset vaiheet toteuttamalla Inspiraatiota ja yhteistyötä -kyliin kokonaisuuden.

Rovaniemellä on pitkät perinteet asukas- ja kylätoiminnasta: ensimmäinen kylätoimikunta perustettiin Auttiin vuonna 1974. Nykyään Rovaniemellä vaikuttaa yli 40 aktiivisesti toimivaa kyläyhdistystä tai vastaavaa yhteisöä.

Rovaniemen kylien kehittämissäätiö perustettiin vuonna 2005 vahvistamaan Rovaniemen kylien elinkelpoisuutta sekä edistämään niiden asukkaiden hyvinvointia. Säätiön tavoitteena on ylläpitää kylissä sellaiset elinolosuhteet, että ihmiset haluavat niissä jatkaa asumista ja elinkeinojen harjoittamista.

Inspiraatiota ja yhteistyötä kyliin -prosessin tavoitteena oli tukea kylien omaehtoista ja verkostokehittämistä tiedon lisäämisen, hyvien vinkkien ja käytänteiden jakamisen, sidosryhmävuoropuhelun sekä oppimisen ja oivaltamisen avulla.

Toteutimme kaksitoista sparraustuokiota, joissa tuimme ja kannustimme kylätoimijoita kehittämistyössä ja yhteistyön rakentamisessa. Kokonaisuus sisälsi sparraustuokioiden ja ohjatun yhteisen kehittämisillan lisäksi kylien yhdistyksille suunnatun kyselyn toteutuksen.

Inspiraatiota ja yhteistyötä -kyliin kokonaisuus nosti esiin kylien yhteisiä haasteita ja tarpeita sekä tuotti ideoita ja konkreettisia toimenpide-ehdotuksia haasteiden voittamiseksi. Kasvokkain kohtaaminen, rakentava vuoropuhelu ja tutuksi tuleminen kylien asukkaiden ja sidosryhmien kesken tuotti tulevaisuususkoa ja sytytti uudenlaisen yhteistyön kipinän osallistujien välille. Kokonaisuus toteutettiin läsnä- ja etämuotoisena.

www.rkks.fi

Lapin yliopisto, justnorth -hanke

Keskustelutilaisuus kaivostoiminnasta

Alkuvuonna 2022 fasilitoimme Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan keskustelutilaisuuden kaivostoiminnasta osana JustNorth -hanketta. Tilaisuus toteutettiin Sodankylässä helmikuussa.

JustNorth -hankkeessa tutkitaan Arktisen alueen taloudellista kehitystä ja siihen liittyvää osallisuutta oikeuden ja etiikan näkökulmista. Lapin yliopiston Arktisen keskuksen työryhmässä on mukana neljä eri tapaustutkimusta, jotka liittyvät muun muassa Jäämeren rataan, kaivostoimintaan, maankäyttöön, tuulivoimaan, porotalouteen, kalastukseen sekä matkailuun. Hankkeen yksi keskeisimmistä kysymyksistä liittyy siihen, miten Arktisen alueen ihmiset kokevat erilaiset talouden kehityshankkeet ja mitataanko kaikkea aina kannattavuuden näkökulmasta.

Toteutimme keskustelutilaisuuden dialogisin menetelmin. Tasaveroisen ja rakentavan ohjatun vuoropuhelun tavoitteena oli lisätä ymmärrystä siitä, miten eri ihmiset kokevat kaivostoiminnan ja miten oikeudenmukaisuutta voitaisiin paikallisella tasolla lisätä.

Pienryhmädialogin avulla pyrittiin lisäksi selvittämään, mitä pitäisi paikallisesti ottaa huomioon, kun puhutaan kaivostoiminnan oikeudenmukaisuudesta ja millaisilla paikallisilla päätöksillä voitaisiin lähestyä oikeudenmukaisuutta. Ohjattu dialogi lisäsi tietoa, syvensi ymmärrystä ja tuotti oivalluksia osallistujille.

Kokoamon yhteistyökumppanina fasilitoinnissa oli tulevaisuusvalmentaja Hanna-Leena Pesonen.

www.justnorth.eu

Taito Lappi

Pouta-ajatushautomo ja kehittämissuunnittelun sparraus

Sparrasimme syksyllä 2021 Taito Lappia käsityöyrittäjyyden ja käsityöverkoston kehittämissuunnittelussa. Osana suunnitteluprosessia fasilitoimme yhdessä Kaltio Creativen kanssa Taito Lapin tulevaisuuteen pureutuvan Pouta-ajatushautomon.

Taito Lappi ry on yksi Taitojärjestön 16 aktiivisesta yhdistyksestä, joka tarjoaa käsityöelämyksiä ja kädentaitojen osaamista elämän eri vaiheissa. Taito Lappi edistää käsityökulttuuria taitona ja elinkeinona.

Kuva: Studio Artica / Petri Teppo

Taito Lapin kehittämissuunnittelu käynnistettiin Kaltio Creativen kanssa yhdessä suunnitellulla ja toteutetulla Pouta-ajatushautomolla. Ajatushautomon perustana on dialoginen ja luova työskentely.

Rovaniemen kotiseutumuseolla toteutetussa tunnelmallisessa kehittämispäivässä pureuduimme Taito Lapin toimintaan ja tulevaisuuteen dialogin, luovan työskentelyn ja megatrendien avulla. Ajatushautomossa syntyi upeiden savitöiden lisäksi ideoita ja oivalluksia sekä yhteistä ymmärrystä Taito Lapin tulevaisuuden suunnasta. Päivän tuloksena syntyi lisäksi uusia yhteistyöavauksia ja jo olemassa olevat kumppanuudet saivat vahvistusta.

Kehittämispäivän jälkeen Taito Lapin käsityöyrittäjyyden ja käsityöverkoston kehittämissuunnittelu jatkui Kokoamon sparrauksessa. Sparrauksen tuloksena jäsentyi ja tarkentui tulevaisuuspolkujen seuraavat askeleet ja konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamisessa.

www.taitolappi.fi

Rovaniemen kaupunki

Kylien Rovaniemi -hanke

Vuosien 2020-2021 aikana toteutimme Rovaniemen kaupungin kanssa yhteistyössä Kylien Rovaniemi -hankkeen. Hankkeen avulla vastattiin kylistä nouseviin kehittämistarpeisiin ohjaten ja tukien kylien ihmisiä ja toimijoita itse löytämään uudet mahdollisuudet, tekemisen tavat ja yhteistyömuodot muutostilanteessa. Kokoamo vastasi hankkeen kokonaistoteutuksesta.

Rovaniemi on Euroopan laajin kaupunki, jonka eläväinen keskusta ja sitä ympäröivät yli 50 kylää heijastavat arktisen pääkaupungin omintakeista elämänrytmiä ja asennetta. Rovaniemellä yhdistyvät pohjoinen luonto ja urbaani ympäristö, itsevarma paikallisuus ja avoin kansainvälisyys. Se on asukkailleen kotikaupunki, jossa arvostetaan uskallusta kokeilla, sillä hyvät teot luovat ilmapiiriin nostetta. 

Rovaniemen kylät ovat kaupungin voimaverkosto. Kylien koko vaihtelee idyllisestä parinkymmenen asukkaan kylästä reiluun tuhannen asukkaan kylään. Rovaniemen kylillä asuu vakituisesti 7146 asukasta ja suuri määrä vapaa-ajan asukkaita. Rauhallinen luonto, aito paikallisuus, moninaiset tapahtumat ja lämminhenkiset kylätilat kutsuvat niin paikallisia kuin vierailijoitakin kylään. 

Kuva: Katariina Imporanta

Kylien Rovaniemi -hankkeen avulla tavoiteltiin elinvoimaa kyliin, vahvaa kylien välistä yhteistyötä sekä hyvinvointia kylien asukkaille. Kylien ja kaupunkiorganisaation kumppanuutta sekä sidosryhmäyhteistyötä kehitettiin kannustamalla ja tukemalla kylien verkostomaista toimintaa, yhteiskehittämisen kulttuuria sekä kokeilemalla kehittämistä.

Valmensimme kylien toimijoita yhteiskehittämisessä, tiimien muodostamisessa, sidosryhmätoiminnassa ja verkostoitumisessa. Fasilitoimme yli 30 yhteiskehittämistyöpajaa mukaan luettuna kumppanuuspöytätyöskentelyt. Keskeistä prosessissa oli luoda osallistujille turvallinen ilmapiiri, joka kannusti jokaista osallistujaa tuomaan omat näkemyksensä perusteluineen mukaan keskusteluihin ja tarttumaan kehittämistoimintaan itselle sopivimmalla tavalla vahvuuksia ja motivaatiota vahvistaen. Valmennus tähtäsi siihen, että lyhyessäkin ajassa osallistujien kesken muodostui vahva luottamuksen tunne ja innostus yhdessä tekemiseen, joka tuotti konkreettisia kehittämistoimia kylien ja kaupunkiorganisaation yhteistyönä. 

Hankkeen aikana rakentui asukasosallisuutta vahvistava Rovaniemen kumppanuusmalli. Mallin taustalla on Kuntaliiton pilotoima kumppanuuspöytä-toimintamalli, jota on kokeiltu ja otettu käyttöön eri puolilla Suomea.

Kokoamon yhteistyökumppaneina hankkeen toteutuksessa olivat Kaltio Creativen toimitusjohtaja ja brändistrategi Katariina Imporanta, tulevaisuusvalmentaja Hanna-Leena Pesonen, viestintäasiantuntija Tuuli Kontio, palvelumuotoilija Laura Tervo, Ilo & voiman yhteisökehittäjä Liisa Pyhäjärvi-Viitamäki sekä projektisuunnittelija Becky Hastings. Valmennukset, sparraukset ja työpajat toteutettiin etä-, läsnä- ja hybridimuotoisena.

www.rovaniemi.fi, www.roikylat.fi