Me tässä

Toimintaa vahvistava

Me tässä -yhteisövalmennus on prosessi, jonka osalliset itse rakentavat tasaveroisen ja rakentavat vuoropuhelun periaatteisiin perustuvan ohjauksen ja tuen avulla kokonaisuudeksi. Valmennuksessa keskitytään ryhmän jäsenten osallisuuden tukemiseen sekä yhteistoiminnan rakentumiseen.

Osallisuutta kasvokkain

Yhteisövalmennusta toteutetaan kasvokkain kohtaamisina. Valmennuksessa keskeistä on erilaisten roolien ja sellaisten rakenteiden tarkastelu, jotka tukevat tasaveroisuuden ja toisia arvostavan vuoropuhelun syntymistä. Valmennuksessa mukana olevat kehittävät yhdessä ohjaajan tuella osallisuutta ja toimintaa vahvistavia malleja ja käytänteitä.

Yhteinen kokemus

Valmennus sisältää yhteisten tavoitteiden määrittelyn ja kokemusten reflektoinnin. Luottamus ja sitoutuminen yhteiseen työskentelyyn vahvistuvat valmennuksen aikana. Valmennuksessa tuetaan osallistujien valmiutta avoimuuteen ja vastavuoroisuuteen. Valmennukseen kuuluu ristiriitojen kohtaaminen ja käsittely sekä tarvittaessa konfliktien purkaminen.