Me tässä

”Prosessin aikana olen saanut vahvistusta ja tukea sosiaalisiin taitoihini, oppinut paljon uutta ja saanut työkaluja monenlaisiin tilanteisiin, joita olen voinut hyödyntää työssäni asiakkaiden kanssa sekä kollegoiden kesken.”

”Valmennuksessa olen oppinut itsestäni ja hyväksynyt itseni. Olen rohkaistunut tarttumaan haastaviinkin asioihin ja kysymään.”

”Valmennuksen myötä olen oppinut luottamaan muihin ja siihen, että riittävän hyvä riittää. Olen saanut rohkeutta puhua ja esiintyä sekä tuoda esille omia ajatuksia.”

Toimintaa vahvistava

Me tässä -yhteisövalmennus on prosessi, jonka osalliset itse rakentavat tasaveroisen ja rakentavat vuoropuhelun periaatteisiin perustuvan ohjauksen ja tuen avulla kokonaisuudeksi. Valmennuksessa keskitytään ryhmän jäsenten osallisuuden ja yhteiskehittämisen tukemiseen sekä yhteistoiminnan rakentumiseen.

Osallisuutta yhdessä

Valmennuksessa keskeistä on erilaisten roolien ja sellaisten rakenteiden tarkastelu, jotka tukevat tasaveroisuuden ja toisia arvostavan vuoropuhelun syntymistä. Valmennuksessa mukana olevat kehittävät yhdessä ohjaajan tuella osallisuutta ja toimintaa vahvistavia malleja ja käytänteitä.

Yhteisiä tavoitteita kohti

Valmennus sisältää yhteisten tavoitteiden määrittelyn ja kokemusten reflektoinnin. Luottamus ja sitoutuminen yhteiseen työskentelyyn vahvistuvat valmennuksen aikana. Valmennuksessa tuetaan osallistujien valmiutta avoimuuteen ja vastavuoroisuuteen. Valmennukseen kuuluu ristiriitojen kohtaaminen ja käsittely sekä tarvittaessa konfliktien purkaminen.

Valmentajana toimii yhteisö- ja verkostovalmentaja Hilma Heikkinen sekä tarpeenmukaisesti Kokoamon asiantuntija- ja osaajakumppaneista koottu tiimi.